Kategorie

Regulamin sklepuREGULAMIN DOKONYWANIA ZAKUPÓW PRZEZ INTERNET

zwany dalej „Regulaminem”

 

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.rctotal.pl, należącego do:

 

REMOTEVISION Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-019), ul. Złota 7 lok. 18, NIP: 5252608258, REGON: 360747987, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy, pod nr KRS: 0000541885.

 

 1. Dane kontaktowe Sprzedawcy:

nazwa: REMOTEVISION Sp. z o.o.

adres: ul. Złota 7 lok. 18, 00-019 Warszawa

tel. (+48)606710100

adres e-mail: sklep@rctotal.pl

konto bankowe: nr 36102010130000050203377322, prowadzone dla Sprzedawcy przez Bank PKO BP

osoby do kontaktu: Natalia Kowalska i Maciej Matyjasiak

 

 1. Ilekroć Regulamin odnosi się do:

 1. Ceny – należy przez to rozumieć cenę Towaru zawierającą obowiązującą stawkę VAT;

 2. Ceny końcowej – należy przez to rozumieć Cenę wraz z opłatą za przesyłkę;

 3. Dnia roboczego – należy przez to rozumieć dni, które nie są z ustawowo wolne od pracy;

 4. Dostawcy – należy przez to rozumieć podmiot, który wysyła Produkt pod wskazany przez Kupującego adres;

 5. Konsumenta – należy przez to rozumieć osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

 6. Kupującego – należy przez to rozumieć wyłącznie Konsumenta;

 7. Operatora pocztowego – należy przez to rozumieć podmiot realizujący bezpośrednio dostawę zakupionych przedmiotów poprzez usługi kurierskie (DPD, GLS, UPS, DHL), współpracujący z Dostawcą przy realizacji dostawy;

 8. Profilu – należy przez to rozumieć konto Kupującego w Sklepie, założone poprzez rejestrację, dostępne po zalogowaniu;

 9. Sklepu – należy przez to rozumieć sklep internetowy dostępny pod adresem www.rctotal.pl prowadzącego sprzedaż detaliczną;

 10. Sprzedawcy – należy przez to rozumieć przedsiębiorcę - REMOTEVISION Sp. z o.o. – określonego dokładnie w § 1 ust. 1 i 2 Regulaminu, świadczącego usługi drogą elektroniczną i zawierającego umowy sprzedaży w ramach Sklepu;

 11. Towaru/ów lub Produktu/ów – należy przez to rozumieć przeznaczone do sprzedaży przedmioty prezentowane w Sklepie poprzez zamieszczenie zdjęcia, opisu i ceny, w tym modele i zabawki zdalnie sterowane, akcesoria i narzędzia do budowy modeli.

 1. Aby korzystać ze Sklepu Kupujący musi posiadać aktywne konto poczty elektronicznej oraz spełnić minimalne wymagania techniczne: przeglądarka internetowa w wersji Internet Explorer 11, Chrome 39, Firefox 34, Opera 26, Safari 5 lub nowszej, włączona obsługa Javascript akceptująca pliki Cookies, łącze internetowe o przepustowości 256 kbit/2 lub większej, minimalna rozdzielczość ekranu 1024x768 pikseli.

 2. Sprzedawca stosuje pliki Cookies, które po zapisaniu przez serwer Sprzedawcy na dysku twardym urządzenia końcowego Kupującego gwarantują poprawne działanie stron www Sklepu. Kupujący może wyłączyć działanie plików w swojej przeglądarce internetowej, co może doprowadzić do uniemożliwienia korzystania z witryny Sklepu.

 3. Kupujący nie mogą dostarczać treści bezprawnych ani wykorzystywać treści zawartej w Sklepie w sposób sprzeczny z prawem lub dobrymi obyczajami, w szczególności poprzez prowadzenie działalności naruszającej interes Sprzedawcy.

 4. Korzystanie z sieci Internet może się wiązać z ryzykiem pozyskania i wykorzystania danych Kupujących przez osoby trzecie. W celu zminimalizowania zagrożenia Kupujący powinni korzystać z oprogramowania antywirusowego, chroniącego tożsamość użytkowników sieci oraz innych rozwiązań technicznych, a także nie udostępniać osobom trzecim danych umożliwiających wykorzystanie Profilu czy konta KSK Kupującego w Sklepie.

 5. Umowa sprzedaży Towaru oraz umowa mająca za przedmiot usługi określone w § 2 Regulaminu mogą być zawarte jedynie w języku polskim.

 

§ 2. Usługi formularza zamówienia, Profilu, Klubu Stałego Klienta (KSK), newsletteru i opiniowania Produktów

 1. Usługi formularza zamówienia, Profilu, KSK, newsletteru i opiniowania Produktów są udostępnione nieodpłatne. Do jednokrotnego złożenia zamówienia nie jest konieczne korzystanie z którejkolwiek z wymienionych usług.

 2. Wymienione w § 2 ust. 1 zd. pierwsze usługi świadczone są bez przerw, poza przypadkami niezbędnych przerw technicznych spowodowanych awariami sprzętu bądź koniecznością wprowadzenia zmian do systemu lub wywołanych przez osoby trzecie. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość zmian w zakresie rodzaju, czasu, sposobu udostępniania usług w trybie zmiany Regulaminu.

 3. Formularz zamówienia pozwala na złożenie zamówienia wybranych Towarów bez konieczności zakładania Profilu czy ubiegania się o członkostwo w KSK. Usługa polega na dodaniu Towarów do koszyka w wybranej ilości, wyborze przesyłki i sposobu płatności oraz danych adresata i wysłaniu poprzez kliknięcie przycisku „zamawiam i płacę”.

 4. Korzystanie z formularza zamówienia ma charakter każdorazowy. Z chwilą złożenia zamówienia usługa udostępnienia formularza zostaje wykonana. Dokonując zakupu po raz drugi należy założyć Profil.

 5. Założenie Profilu jest nieodpłatne i polega na wysłaniu do Sprzedawcy formularza rejestracyjnego, podczas wypełniania którego Kupujący ustala login i hasło oraz akceptuje treść Regulaminu poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola. Potwierdzenie rejestracji przesłane na e-mail Kupującego oznacza zawarcie umowy o prowadzenie profilu Kupującego. Kupujący zyskuje dostęp do Profilu i może dokonywań w nim zmian.

 6. Umowa o prowadzenie Profilu zawarta jest na czas nieoznaczony i może zostać wypowiedziana przez każdą ze stron ze skutkiem na chwilę otrzymania wypowiedzenia przez adresata. Wypowiedzenie może być dokonane pisemnie na adres korespondencyjny RCtotal.pl, ul. Mleczarska 27A, 05-500 Nowa Iwiczna, bądź w formie e-mail na adres poczty elektronicznej i prowadzi do usunięcia Profilu w ciągu 14 dni kalendarzowych od skuteczności wypowiedzenia. Sprzedawca może wypowiedzieć umowę z powodu likwidacji działalności albo rażącego lub powtarzającego się naruszenia przez Kupującego zasad korzystania ze Sklepu, w szczególności poprzez dostarczanie bezprawnych treści, w tym treści określonych w ust. 14 poniżej, zachowania sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, działanie na szkodę Sprzedawcy. Kupujący może wypowiedzieć umowę bez podania przyczyny.

 7. Umowa o prowadzenie Profilu ulega automatycznemu rozwiązaniu w przypadku braku akceptu dla zmienionego Regulaminu wyrażonego mailowo do dnia wejścia w życie zmienionego Regulaminu.

 8. Usługa KSK polega na umożliwieniu zarejestrowanym Kupującym otrzymywać punkty za zakupione Produkty i korzystać z promocji przewidzianych dla członków KSK. Punkty pozwalają uzyskać rabat przy kolejnych zamówieniach. Opiniowanie Produktów również nagradzane jest punktami. Do rejestracji w KSK wystarczy podanie na stronie Sklepu adresu e-mail i hasła. Każde wydane w Sklepie jednorazowo 100 zł daje 1 punkt, każda opublikowana na stronach Sklepu opinia daje 2 punkty. Każdy zdobyty punkt umożliwia pomniejszenie kwoty kolejnego zamówienia przy zastosowaniu przelicznika 1 punkt = 1 zł. Pomniejszenie kwoty zamówienia o zdobyte punkty następuje poprzez wybór odpowiedniej opcji w „koszyku”. § 2 ust. 5-7 powyżej stosuje się odpowiednio.

 9. Usługa newsletteru polega na wysyłaniu na wskazane przez Kupującego konto e-mail informacji dotyczącej działalności Sklepu, w szczególności obejmujących nowości, przeceny, konkursy. Umowa świadczenia wskazanej usługi zostaje zawarta w chwili wysłania do Sprzedawcy za pośrednictwem interfejsu Sklepu albo poczty e-mail informacji o zgodzie na otrzymywanie newsletteru. Do korzystania z usługi niezbędne jest posiadanie aktywnego konta e-mail. Kupujący może zrezygnować z usługi w każdym czasie wysyłając do Sprzedawcy oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usługi newsletteru. Wypowiedzenie staje się skuteczne z chwilą otrzymania go przez Sprzedawcę i prowadzi do natychmiastowego wstrzymania świadczenia usługi.

 10. Usługa opiniowania Produktów polega na umożliwieniu Kupującemu, który posiada zarejestrowany Profil, zamieszczanie na stronach internetowych Sklepu indywidualnych wypowiedzi oceniających zakupione Produkty. Publikowane na stronach Sklepu będą opinie bogate treściowo, wskazujące na wady i zalety Produktów, spełniające wymogi określone w ust. 15 poniżej. Sprzedawca może odmówić publikacji opinii niespełniających warunków określonych w zdaniu poprzednim. Rezygnacja z usługi możliwa jest w każdej chwili i polega na zaprzestaniu zamieszczania opinii. Sprzedawca nie usuwa opinii zamieszczonych przed rezygnacją bądź przed wypowiedzeniem umowy o prowadzenie Profilu.

 11. Sprzedawca jest uprawniony do zablokowania Kupującemu dostępu do wymienionych w niniejszym paragrafie usług w przypadku naruszenia przepisów Regulaminu lub obowiązującego prawa, działania na szkodę Sprzedawcy bądź jego kontrahentów, w tym innych Kupujących, prowadzenia działań hackerskich. Blokada trwa do czasu wyjaśnienia sprawy.

 12. Reklamacje związane z realizacją wymienionych w niniejszym paragrafie usług można składać pisemnie na adres RCtotal.pl, ul. Mleczarska 27A, 05-500 Nowa Iwiczna, bądź drogą mailową na adres podany w § 1 ust. 2 Regulaminu w terminie 14 dni od zaistnienia zdarzenia będącego podstawą reklamacji. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni.

 13. Kupujący zamieszczając treści na stronach internetowych Sklepu oświadcza, że jest ich autorem i ma prawo umieszczania w swoich wypowiedziach wizerunku, danych osobowych, informacji, znaków towarowych i in., których legalne zamieszczenie wymaga spełnienia określonych prawem warunków. Zamieszczenie treści na stronach internetowych Sklepu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na:

- ich nieodpłatne wykorzystanie przez Sprzedawcę zgodnie z postanowieniami Regulaminu;

- dokonanie, rozporządzanie i korzystanie z ich opracowania w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych na następujących polach eksploatacji: w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową; w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy; w zakresie rozpowszechniania utworu w inny sposób - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,

- wgląd do nich przez osoby trzecie.

 1. Sprzedawca nie odpowiada za zamieszczane przez Kupujących na stronach internetowych Sklepu treści, jednak w przypadku zawiadomienia go o zamieszczeniu treści naruszających Regulamin czy powszechnie obowiązujące prawo, zobowiązany jest podjąć niezwłocznie działania zmierzające do ich usunięcia. Każdy, kto zauważy treść stanowiącą źródło naruszenia powinien niezwłocznie poinformować Sprzedawcę.

 2. Zakazane jest w szczególności zamieszczanie treści:

- obejmujących wizerunek bądź dane osobowe osób trzecich bez zgody tych osób,

- mających znamiona reklamy bądź promocji oraz odpowiednio antyreklamy,

- naruszających dobra osobiste, tajemnicę przedsiębiorstwa, zobowiązanie o zaufaniu poufności, prawa autorskie czy prawa związane z ochroną praw własności przemysłowej,

- naruszających dobre obyczaje, w tym obraźliwe, zawierające groźby bądź wulgaryzmy,

- pozostających w sprzeczności z interesem Sprzedawcy,

- naruszających Regulamin lub powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

 

§ 3. Zawarcie i realizacja umowy sprzedaży

 1. Treści zawarte na stronach Sklepu, w tym cenniki, ogłoszenia, inne informacje o Produktach, nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego lecz zaproszenie do zawarcia umowy sprzedaży poprzez składanie ofert za pomocą funkcji witryny lub poprzez zamówienia składane za pomocą wiadomości e-mail lub telefonu. Ceny Produktów podane na stronach Sklepu nie zawierają kosztów przesyłki. Koszty te widoczne są oddzielnie i wynoszą dla usług kurierskich realizowanych przez DPD i GLS 15 PLN, a dla usług kurierskich realizowanych przez UPS i DHL 20 PLN. Koszty przesyłki widoczne są również w funkcji „koszyk”, jeśli składanie zamówienia następuje z udziałem tej funkcji.

 2. Kupujący może złożyć zamówienie korzystając bezpośrednio z zasobów Sklepu, funkcji koszyka, formularza zamówienia albo po zalogowaniu się na swój Profil czy do KSK. Posiadanie Profilu czy członkostwa w KSK nie jest niezbędne do pierwszorazowego dokonania zakupów w Sklepie. Zamówienie może również zostać złożone za pośrednictwem poczty e-mail oraz przez telefon. W każdym przypadku Kupujący musi posiadać aktywne konto e-mail, na które Sprzedawca wyśle potwierdzenie przyjęcia zamówienia (w przypadku składania zamówienia poprzez funkcje Sklepu) bądź informację o założonym zamówieniu, stanowiącą ofertę (w przypadku składania zamówienia poprzez e-mail bądź telefon).

 3. Składanie zamówienia odbywa się m. in. poprzez funkcję „koszyk”. Funkcja ta jest dostępna dla zalogowanych i niezalogowanych Kupujących i umożliwia kompletowanie zamówienia. Po dokonaniu wyboru Produktów, należy wybrać Operatora pocztowego i sposób płatności spośród dostępnych opcji. Po wyborze opcji dostawy i płatności należy wskazać dane adresowe przesyłki (przycisk „przejdź do: Twoje Dane”). Dla Kupujących korzystających z Profilu i KSK są wstawione jako domyślne dane przekazane podczas rejestracji. Po kliknięciu przycisku „Podsumowanie” należy sprawdzić wszelkie dane zamówienia. Cena końcowa, którą Kupujący po kliknięciu przycisku „zamawiam i płacę” zobowiązany będzie uiścić na rzecz Sprzedawcy, widoczna jest na etapie wyboru Operatora pocztowego. W przypadku składania zamówienia w sposób określony w § 3 ust. 2 zd. trzecie, Kupujący powinien wskazać Produkty, wybrać Operatora pocztowego i sposób zapłaty spośród dostępnych opcji i podać adres dostawy oraz adres e-mail. Cena końcowa widoczna jest za każdym razem w informacji o zamówieniu wysyłanej przez Sprzedawcę na adres poczty e-mail Kupującego, a w przypadku składania zamówienia poprzez telefon Kupujący jest o niej również informowany podczas rozmowy.

 4. Umowa sprzedaży zostaje zawarta w chwili potwierdzenia przez Sprzedawcę drogą mailową przyjęcia zamówienia. Jeśli podany przez Kupującego adres e-mail jest błędny, przez co Sprzedawca nie może potwierdzić przyjęcia zamówienia, po 3 dniach roboczych od złożenia zamówienie zostaje anulowane, a Kupujący przestaje być związany złożoną przez siebie ofertą. W przypadku składania zamówienia w sposób określony w § 3 ust. 2 zd. trzecie Sprzedawca wysyła na adres e-mail Kupującego ofertę, a Kupujący potwierdza zamówienie poprzez odpisanie na wiadomość e-mail bądź odesłanie zwrotne wiadomości, co stanowi o zawarciu umowy. Jeśli Kupujący nie potwierdzi w omówiony sposób oferty w ciągu 3 dni roboczych od otrzymania informacji o złożonym zamówieniu, oferta przestaje wiązać Sprzedawcę, a zamówienie zostaje anulowane.

 5. Kupujący zobowiązany jest do dokonania zapłaty Ceny końcowej zamówienia przelewem na konto Sprzedawcy podane w § 1 ust. 2 Regulaminu w ciągu 5 Dni roboczych od zawarcia umowy i otrzymania faktury pro forma. Faktura jest dostarczana Kupującemu po wykonaniu umowy. Kupujący składający zamówienie poprzez witrynę Sklepu mogą również korzystać z opcji dokonywania płatności poprzez PayU (płatność kartą kredytową i przelew zautomatyzowany). Skorzystanie z opcji płatności kartą kredytową odbywa się poprzez przekierowanie na zabezpieczoną protokołem SSL stronę Polcardu. Transakcja odbywa się bez udziału Sprzedawcy. Przelew zautomatyzowany nie wymaga wpisywania danych osobowych i jest dostępny dla następujących przelewów i banków: Alior Bank, Alior Sync, Bank BGŻ, Bank BPH, Bank Pocztowy, BOŚ, BZWBK-Przelew24, Citi Handlowy, Credit Agricole, Deutsche Bank, Eurobank, Getin Bank, Idea Bank, ING Bank Śląski, Inteligo, Konto PayU, Kredyt Bank, Meritum Bank, Millenium Bank, mTransfer-mBank, MultiTransfer-MultiBank, Nordea Bank, PBS Bank, Pekao24Przelew, PKO BP, Raiffeisen Polbank. Dokonując płatności należy podać nr zamówienia co ułatwi identyfikację transakcji w bazie zamówień i przyspieszy realizację dostawy.

 6. Po odnotowaniu na koncie Sprzedawcy wpływu Ceny końcowej, Dostawca przystępuje do wykonania usługi dostawy Towaru Kupującemu za pośrednictwem wybranego przy składaniu zamówienia Operatora pocztowego.

 7. Dostawa następuje na adres podany w zamówieniu w terminie do 7 Dni roboczych od zaksięgowania na koncie Sprzedawcy płatności w wysokości Ceny końcowej. Dostawy są realizowane na terenie Polski.

 8. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Towar bez wad. Zaleca się sprawdzenie przesyłki w obecności przedstawicieli Operatora pocztowego, co ułatwi ustalanie przyczyn ewentualnej usterki i przyspieszy procedurę reklamacyjną.

§ 4. Odstąpienie od umowy

  1. Kupujący ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży w terminie 14 dni od objęcia Towaru w posiadanie przez niego bądź wyznaczoną do tego osobę. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem podanego terminu. Jeśli Kupujący złożył oświadczenie o odstąpieniu zanim oferta została przyjęta, oferta przestaje być wiążąca. Kupujący może wysłać pismo zawierające oświadczenie o odstąpieniu od umowy na adres Sprzedawcy RCtotal.pl, ul. Mleczarska 27A, 05-500 Nowa Iwiczna, bądź odstąpić od umowy e-mailem, kierując swoje oświadczenie na adres podany w § 1 ust. 2 Regulaminu. Kupujący może skorzystać ze wzoru oświadczenia o odstąpieniu stanowiącego załącznik nr 1 do Regulaminu.

  2. Sprzedawca może odstąpić od umowy sprzedaży

- w terminie 5 Dni roboczych od zawarcia umowy w razie powzięcia informacji o braku zamówionego Towaru u współpracujących Dostawców,

- w terminie 5 Dni roboczych od ostatniego dnia przewidzianego na zapłatę za zamówiony Towar w przypadku nie uiszczenia w terminie zapłaty Ceny końcowej. Oświadczenie zawierające odstąpienie Sprzedawca wysyła na adres zamieszkania/siedziby bądź adres mailowy Kupującego.

  1. Adresat oświadczenia przesyła nadawcy drogą mailową potwierdzenie przyjęcia oświadczenia o odstąpieniu.

  2. Prawo odstąpienia skutkuje koniecznością zwrotu świadczeń, które strony zdążyły sobie nawzajem świadczyć. Kupujący odsyła Sprzedawcy niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni, Towar wraz z wszelkimi dołączonymi do niego dokumentami, a Sprzedawca zwraca zapłaconą kwotę. Zwrot dokonanych przez Kupującego płatności nastąpi najpóźniej w ciągu 14 dni od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży, przy czym Sprzedawca może powstrzymać się ze zwrotem zapłaconych kwot do czasu otrzymania zwrotu Towaru lub dowodu jego odesłania, zależnie, które ze zdarzeń wystąpi wcześniej, a zwracana kwota zakupu obejmuje najniższą oferowaną przez Sprzedawcę opcję wysyłki. Zwrot pieniędzy następuje z wykorzystaniem takiego samego sposobu zapłaty jaki został użyty przez Kupującego, chyba że Kupujący zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie powoduje dodatkowych kosztów.

  3. Zwracany Towar należy odesłać na adres Sprzedawcy RCtotal.pl, ul. Mleczarska 27A, 05-500 Nowa Iwiczna. Kupujący ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru. Sprzedawca nie przyjmie Towaru przesłanego „za pobraniem”, chyba że wcześniej Kupujący wyrazi zgodę na potrącenie kwoty wysyłki z pieniędzy, które Sprzedawca ma mu zwrócić.

  4. Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru spowodowane korzystaniem z rzeczy w sposób wykraczający poza konieczny do oceny charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

  5. Kupujący może odstąpić od umów dotyczących darmowych usług elektronicznych świadczonych przez Sprzedawcę na stronie Sklepu, w szczególności od umowy o prowadzenie Profilu czy usługi członkostwa KSK, stosując odpowiednio regulacje przedstawione powyżej, przy czym termin odstąpienia liczy się od dnia zawarcia umowy.


§ 5. Wadliwość Towarów

 1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczania Towarów bez wad.

 2. Podstawą odpowiedzialności Sprzedawcy za wady fizyczne lub prawne sprzedanych Towarów (rękojmia) jest Kodeks cywilny, art. art. 556 - 576. Wskazane przepisy regulują również kwestie rodzaju przysługujących Kupującemu roszczeń i terminu, w jakim roszczenia mogą być zgłaszane.

 3. Kupujący realizujący uprawnienia z tytułu rękojmi obowiązany jest dostarczyć wadliwy Towar na koszt Sprzedawcy na adres RCtotal.pl, ul. Mleczarska 27A, 05-500 Nowa Iwiczna. Sprzedawca przesyła dalej Towar do Dostawcy, bądź ocenia wadliwość samodzielnie.

 4. Reklamacje dotyczące Towaru i realizacji umowy sprzedaży należy zgłaszać pisemnie na adres RCtotal.pl, ul. Mleczarska 27A, 05-500 Nowa Iwiczna, bądź drogą mailową na adres podany w § 1 ust. 2 Regulaminu. Reklamacja powinna zawierać opis problemu oraz decyzję, o której mowa w ust. 8 poniżej, a także żądanie w zakresie sposobu rozwiązania problemu (naprawa bądź wymiana Towaru/obniżenie Ceny/odstąpienie od umowy sprzedaży) zgodnie z regulacjami Kodeksu cywilnego. Wymogi określone w zdaniu poprzednim mają charakter zalecenia i nie wpływają na skuteczność złożenia reklamacji. Kupujący może skorzystać z formularza reklamacji stanowiącego załącznik nr 2 do Regulaminu.

 5. Sprzedawca ustosunkuje się do złożonej reklamacji w terminie 14 dni jeśli będzie ona zawierała żądanie wymiany rzeczy czy usunięcia wady albo oświadczenie o obniżeniu ceny o określoną kwotę. Odpowiedzi na pozostałe reklamacje zostaną udzielone w czasie do 21 dni.

 6. Towary znajdujące się w Sklepie mogą być objęte gwarancją producenta albo dystrybutora. Dokumenty gwarancyjne są wydawane wraz z zakupionym Towarem.

 7. Uprawnienia z gwarancji realizowane są według treści dokumentów gwarancyjnych. Towar powinien zostać dostarczony do miejsca określonego w gwarancji. W razie braku takiego oznaczenia, Towar należy przesłać Sprzedawcy.

 8. W razie przysługiwania roszczeń zarówno z rękojmi jak i z gwarancji Kupujący powinien przed zgłoszeniem wady dokonać wyboru, z którego reżimu odpowiedzialności zamierza w danym przypadku skorzystać. Wybór ten może mieć wpływ na określenie adresata zgłoszenia wady.


§ 6. Ochrona danych osobowych

 1. Dla celów realizacji umowy sprzedaży i usług określonych w § 2. Regulaminu, a także dla celów realizacji ewentualnej reklamacji bądź roszczeń związanych z zawartą umową oraz dla celów realizacji marketingu bezpośredniego prowadzonej działalności, Sprzedawca przetwarza dane osobowe Kupujących, które zostały mu przekazane w czasie składania zamówienia bądź rejestracji Profilu czy członkostwa KSK.

 2. Administratorem danych osobowych jest Sprzedawca określony w § 1. ust. 1 Regulaminu.

 3. Sprzedawca przetwarza następujące dane: imię, nazwisko, adres, adres e-mail, telefon, ewentualnie NIP na podstawie zgody wyrażanej poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola podczas korzystania z usług Sklepu i składania zamówienia bądź na podstawie przepisów prawa, w tym w szczególności na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 5) w zw. z art. 23 ust. 4 pkt 1) ustawy o ochronie danych osobowych (marketing bezpośredni produktów i usług jako prawnie usprawiedliwiony cel przetwarzania danych).

 4. Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych oznaczonych jako niezbędne uniemożliwi realizację zamówienia bądź wykonanie usługi określonej w § 2. Regulaminu.

 5. Kupujący korzystający z Profilu czy KSK ma dostęp do swoich danych i może je dowolnie zmieniać. Pozostali Kupujący w celu dokonania zmian w podanych informacjach powinni się skontaktować ze Sprzedawcą pod adresem RCtotal.pl, ul. Mleczarska 27A, 05-500 Nowa Iwiczna, bądź drogą mailową na adres podany w § 1. ust. 2 Regulaminu.

 6. Kupujący ma prawo żądać usunięcia jego danych osobowych, chyba że świadczenia określone w umowie nie zostały w całości wykonane, strony są w sporze lub nie zostały zrealizowane wszystkie cele określone w § 6. ust. 1 z wyłączeniem celu marketingu bezpośredniego prowadzonej działalności. Sprzedawca nie usunie danych osobowych, jeśli Kupujący naruszył prawo, a zachowanie danych jest niezbędne dla wyjaśnienia okoliczności sprawy i ustalenia odpowiedzialności Kupującego.

 7. Dane Kupujących udostępniane są Dostawcom, Operatorom pocztowym, osobom wykonującym usługi księgowe dla Sprzedawcy, pracownikom Sprzedawcy oraz jego współpracownikom, którzy są bezpośrednio zaangażowani w realizację zamówienia bądź usług dla Kupującego.

 8. Sprzedawca zobowiązuje się chronić przekazane mu dane osobowe przed nieuprawnionym wykorzystaniem lub dostępem osób trzecich. Formularze, za pomocą których Kupujący przekazuje swoje dane osobowe chronione są protokołem SSL (ang. Secure Socket Layer).


§ 7. Postanowienia końcowe

 1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail Kupującego oraz za usuwanie i blokowanie wiadomości e-mail przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Kupującego.

 2. Niniejszy Regulamin może być w każdej chwili pobrany ze strony Sklepu, a jego treść może być zapisana lub wydrukowana. Spory powstałe na tle Regulaminu rozstrzygane będą według prawa polskiego.

 3. Treść Regulaminu może ulegać zmianom, jednak realizacja zamówienia Kupującego następuje według treści aktualnej na chwilę składania zamówienia. Na 14 dni przed wejściem w życie zmienionego Regulaminu, Sprzedawca poinformuje o zmianie Kupujących, z którymi związany jest umowami o świadczenie usług Profilu i KSK. Jeśli Kupujący nie zaakceptuje nowej treści Regulaminu do daty wejścia w życie jego zmiany, umowa ulega rozwiązaniu.

 4. Sprzedawca ma prawo wprowadzać okresowe akcje promocyjne czy rabatowe dotyczące części bądź całości asortymentu, w tym polegające na obniżaniu Ceny końcowej o koszty dostawy. Każdorazowo informacja o prowadzonej akcji będzie zamieszczona na stronie Sklepu. Warunki sprzedaży w ramach danej akcji wyłączają w sprzecznym zakresie postanowienia Regulaminu. Akcje rabatowe i promocyjne nie będą się łączyły, chyba że warunki danych akcji zostaną określone inaczej.

 5. W zakresie nieuregulowanym zastosowanie mają ustawy:

- z dnia 23.04.1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r., Nr 16, poz. 93 z późn. zm.),

- z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. z 26.06.2014 r. Dz. U. 2014, poz. 1182 z późn. zm.),

- z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. z 15.10.2013 r. Dz. U. 2013, poz. 1422),

- z dnia 30.05.2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz. 827 z późn. zm.),

- z dnia 4.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2006 r., Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).

 1. Najnowsza wersja regulaminu wchodzi w życie z dniem: 1/12/2015


ZAŁĄCZNIK 1 

OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY SPRZEDAŻY
OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ/UMOWY O PROWADZENIE PROFILU/ O CZŁONKOSTWO KSK

ZAŁĄCZNIK 2 

REKLAMACJA TOWARU
Kategorie